ШАГ літній табір

Фінансова діяльність

Звіт

завідувача Кравченко С.П. з питань статутної діяльності

КЗО «ДНЗ № 386» ДМР

у 2017 – 2018 навчальному році

1.     Загальна характеристика

Дощкільний заклад розпочав свою діяльність у вересні 1982 року, і в цьому році відзначає 36 річницю свого заснування. КЗО «ДНЗ № 386 компенсуючого типу» ДМР є закладом комунальної форми власності. Територія і приміщення закладу об лаштовані згідно вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять з дітьми створені всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

·        музична зала;

·        фізкультурна зала;

·        кабінети вчителів – логопедів та вчителів – дефектологів;

·        сенсорна кімната;

·        студія образотворчого мистецтва;

·        методичний кабінет;

·        медичний блок;

·        прогулянкові майданчики для кожної вікової групи.

2.     Склад вихованців

За проектною потужністю дошкільний заклад розрахований на 102 вихованця віком від 2 до 6 (7) років з вадами мовленнєвого та психічного розвитку. Групи комплектували переважно за висновками Дніпровської міської психолого – медико – педагогічної консультації упродовж року.

у 2017 – 2018 році укомплектовано 8 груп (Див. таб. 1)

Таблиця 1

з/п

відомості про ДНЗ

Показники

1

Мова навчання

українська

2

Кількість груп усього

8

В т.ч. для дітей раннього віку з ускладненим анамнезом

2

В т.ч. дошкільних для дітей з вадами мовленнєвого розвитку

3

В т.ч. дошкільних для дітей з порушеннями (затримкою) психічного розвитку

3

3

Режим роботи груп: 10, 5 годин

7

                                    12 годин

1

4

кількість вихованців в поточному році

122


З першого вересня 2018 р. розпочали шкільне навчання 27 випускників закладу.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, службовців.

3.     Кадрове забезпечення

Освітній процес у закладі забезпечують 44 працівників: 17 молодшого обслуговуючого персоналу, 1 медичний працівник і 27 педагогів (в т.ч. завідувач, вихователь – методист, практичний психолог, музичний керівник, інструктор з фізкультури, керівник гуртка, вчителів – логопедів, вчителя – дефектолога і вихователей). (Див. таб. 2, таб.3, таб.4)

Таблиці 2

Аналіз

освітнього рівня педагогів закладу

Освітній рівень

Кількість педагогічних

працівників

%

Повна вища освіта

18

66,7%

Бакалавр

2

7,4%

Молодший спеціаліст

6

22,2%

Середня загальна освіта

1

3,7?

Всього:

27

100%


Таблиця 3

Аналіз

кадрового забезпечення навчально – виховного процесу

за стажем роботи педагогів станом

на 31.08.2018 р.

Стаж роботи

Кількість педагогічних працівників

%

До 3-х років

2

7,4%

Від 3-х до 10 років

9

33,3%

Від 10 до 20 років

2

7,4%

Понад 20 років

14

51,9%

Пенсіонери

7

25,9%


Таблиця 4

Якісний склад педагогічних працівників

Результати атестації

Кількість педагогічних працівників

%

9 тарифний розряд

1

3,7%

10 тарифний розряд

2

7,4%

11 тарифний розряд

8

29,7%

спеціаліст

9

33,3%

спеціаліст вищої категорії

7

25,9%

Всього:

27

100%

педагогічне звання «вихователь - методист»

1

3,7%

педагогічне звання

«старший вихователь»

1

3,7%

педагогічне звання

«старший вчитель»

3

11,1%

нагороджено нагрудним знаком «відмінник освіти»

2

7,4%


Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Атестація створює оптимальні умови для постійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного. В поточному році курси підвищення кваліфікації на базі КЗО «Дніпропетровська академія неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради» пройшли 7  педагогів (Чернявська Т.М., Переходченко О.Ю., Гром Ю.В., Кравченко А.С., Маркова І.В., Пюра Т.О., Рудова М.Ю), 4 педагога (Кравченко С.П., Зелененко Т.М., Бобришева Т.А., Гром Ю.В.) підвищили свій фаховий рівень на базі Київського НПУ ім..М.П.Драгоманова (факультет колекційної педагогіки та психології).

Проатестовано 4 педагоги:

·        вчитель – логопед Чернявська Т.М. підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст»;

·        вихователю Сульдіній Л.М. присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;

·        вихователю – методисту Івченко Н.І. підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вихователь - методист»;

·        вчителю – дефектологу Бєлоусовій О.В. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», їй присвоєно звання «старший вчитель».

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Станом на 31.08.2018 р. штат працівників закладу укомплектований на 100 %. Упродовж звітного року намітилась тенденція стабілізації колективу. Прийнятих на посади не було. Звільнено з посади 4 особи (2 кухаря, підсобний робітник і кастелянка) в зв’язку з оптимізацією штатного розпису ДНЗ згідно з наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 05.02.2018 р. № 29 «Про оптимізацію штатних розписів комунальних закладів і підприємств, підпорядкованих департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради».

4.     Пріоритетні питання діяльності ДНЗ

Упродовж 2017 – 2018 навчального року педагоги дошкільного закладу вирішували такі завдання:

·        продовжували роботу щодо формування морально – духовних цінностей та патріотичних почуттів у дошкільників;

·        розвивали комунікативні здібності дітей в умовах корекції вад мовленнєвого розвитку;

·        співпрацювали з родинами вихованців з метою підвищення компетентності батьків щодо особистого зростання їх дітей та профілактики шкільної дезадаптації в умовах реформування освіти;

·        підвищували рівень своїх знань з екологічного виховання як інструменту культурного спілкування дитини з природою засобами запровадження в навчально – виховний процес інноваційних технологій.

Проаналізувавши результати своєї діяльності минулому році, враховуючи потреби сьогодення, педагогічний колектив ДНЗ пріоритетними напрямками роботи на 2018 – 2019 навчальний рік вважає:

1)    Спрямувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку з особливими освітніми потребами. Продовжувати створювати в ДНЗ здоров’язбережувальне середовище, цілісну систему формування культури здоров’я в співпраці з батьками.

2)    Активізувати роботу з формування соціально – комунікативної компетентності дітей дошкільного віку шляхом використання методів інтерактивної взаємодії.

3)    Продовжувати розвивати духовно – моральну сферу дошкільників шляхом формування у них почуття патріотизму.

4)    Підвищувати рівень компетентності педагогів щодо екологічного виховання дітей з метою підготовки їх до реального життя в гармонії з навколишнім світом.

5.     Якість реалізації освітніх програм

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання педагоги дошкільного закладу перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують в освітній процес сучасні перспективні програми й методики.

Окрім базової програми, в закладі впроваджуються парціальні програми, за якими реалізуються завдання інваріантної частини навчального плану. Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрямки в діяльності ДНЗ.

Фахівцями закладу корекційно – розвивальний процес здійснюється за спеціальними програмами.

Докладніше про програми забезпечення освітнього процесу в ДНЗ та якість реалізації цих програм викладено в аналізі виконання річного плану роботи ДНЗ на 2017 – 2018 н.р. вихователем – методистом Івченко Н.І., вчителями – логопедами, та вчителями – дефектологами. (Див. річний поал роботи дошкільного закладу на 2018 – 2019 н.р. та на сайті: сторінки вихователя – методиста і фахівців).

6.     Управлінська діяльність

Безпосереднє керівництво КЗО «ДНЗ № 386» ДМР протягом 15 років здійснює завідувач Кравченко С.П., педагог вищої категорії, «старший вчитель». З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі прийняті такі форми самоуправління:

·               батьківський комітет ДНЗ, батьківські комітети груп;

·               рада з харчування;

·               профспілковий комітет;

·               педагогічна рада;

·               психолого – медико – педагогічна комісія (при необхідності - консіліум);

·               загальні збори батьків;

·               комісія з охорони праці;

·               комісія з соціального страхування.

Управлінські рішення та дії керівника закладу були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу, виконання річних завдань:

·               комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

·               організація заходів з підготовки та реалізації проектів у навчально – вихованому процесі;

·               складання парціальних програм для здійснення освітньої діяльності;

·               складання бюджетного запиту на 2019 рік;

·               організація роботи щодо охоплення корекційним навчанням дітей мікрорайону. Надання консультативної допомоги батькам щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння методиками навчання дітей з особливими освітніми проблемами. Ведеться робота консультативного пункту «Батьківська лабораторія»;

·               для створення позитивного іміджу дошкільного закладу функціонує веб – сайт, який регулярно поновлюється інформацією, для батьків вихованців ДНЗ і колег. Висвітлення поточної роботи сприяє прозорості роботи ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі;

·               організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі у завідувача ДНЗ було 74 особи. Головними питаннями, порушеними під час бесід, було працевлаштування, влаштування дітей в дошкільний заклад; вирішувались питання щодо оптимізації навчально – виховного процесу, ігрового середовища, їх оснащення.

·               невід’ємною складовою успішного управління закладом є організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо.

Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалось через загальні батьківські збори, засідання батьківських комітетів.

7.     Організація роботи із сімями вихованців

Взаємодія із сім’ями вихованців орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні проблеми батьків, сприяють формуванню активізації батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.

Педагогічний колектив організував для цього різні активні форми співпраці:

·               батьківські збори;

·               індивідуальні консультації різних фахівців (вчителів – логопедів, вчителів – дефектологів, практичного психолога);

·               перегляд занять в групах;

·               запрошення батьків на індивідуальні корекційні заняття дітей з особливими освітніми потребами з фахівцями;

·               в закладі створено новий міні – музей «музичний калейдоскоп»: експонатами музею стали дитячі музичні інструменти, виготовлені руками всіх учасників освітнього процесу (дітей, батьків і педагогів). Регулярно поповнюються саморобки міні – музеїв в кожній групі;

·               участь в суботниках по підготовці прогулянкових майданчиків до літнього оздоровлення: ремонт і поповнення обладнання, насадження квітів, кущів;

·               участь у святах;

·               дні відкритих дверей.

Пропаганда педагогічних знань ведеться через систему наочної агітації. В групах оформлені куточки для батьків, де містяться консультації і поради по всіх розділах програми, з питань оздоровлення і виховання дітей. У спеціальних папках є добірка методичних рекомендацій для батьків, складених педагогами ДНЗ. Створені «куточки вчителів - логопедів», «куточки вчителів - дефектологів», «куточок практичного психолога», «методичний куточок», стенди «Наша творчість», «Кожна дитина зірочка, допоможемо їй зійти», «Кожен з нас – частинка України. Разом ми – велика родина».

8.     Соціальна активність дошкільного закладу

Працівники дошкільного закладу займають активну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти  соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

Упродовж 2017 – 2018 навчального року колектив брав участь:

·               на консультпункті «Батьківська лабораторія» надається консультативно – методична допомога батькам ж.м.Придніпровський, в сім’ях яких виховуються діти з особливими освітніми проблемами, допомога щодо влаштування цих дітей в спеціалізовані групи та навчальні заклади;

·               фахівцями закладу проводиться обстеження дітей в дошкільних закладах мікрорайону з метою своєчасно розпочати корекційне навчання з дошкільнятами, які цього потребують;

·               до груп для дітей раннього віку зараховуються малюки з ускладненим анамнезом  метою раннього втручання і попередження можливого виникнення вад в розвитку дітей, надається допомога батькам, залучення їх до активної участі в адаптації дітей в соціумі;

·               в квітні 2018 року в ДНЗ проведене методичне об’єднання для музичних керівників Самарського району, де учасники познайомилися з особливостями роботи з дітьми, які мають порушення мовленнєвого та психічного розвитку.

9.     Організація харчування в ДНЗ

Повноцінне, якісне та збалансоване харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 р. № 298/227.

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради у період з 13.02.2018 р. по 17.02.2018 р. провів закупівлю послуг з організації харчування у закладах освіти станом на 06.03.2018 р.  укладено договір із переможцем закупівлі ТОВ «КонтрактПрдрезерв5», які і здійснюють ці послуги в ДНЗ.

Згідно договору № 386/с про закупівлю послуг за публічні кошти ТОВ «КонрактПродрезерв5» забезпечує придбання продуктів та харчової сировини, здійснює приготування їжі відповідно десятиденного меню, затвердженого директором постачальником і погодженого з завідувачем ДНЗ і керівником Держпродспоживслужби, медична сестра і рада з харчування здійснює контроль за якістю готових страв, їх відповідністю щоденному меню, виконанням норм харчування та якістю продуктів, з яких будуть готуватися страви.

За рекомендаціями лікарів в дошкільному закладі організоване дієтичне харчування.

За звітний період випадків харчових отруєнь та шлунково – кишкових захворювань не було.

Таблиця 5

Вартість харчування дітей в ДНЗ

Період

За дитину дошкільного віку

За дитину раннього віку

всього

бюджет

батьківська плата

всього

бюджет

батьківська плата

з 06.03

2018 р.

44,30 (100%)

26,14

(59%)

18,16 (41%)

28,93 (100%)

16,48 (59%)

11,45

(41%)

 

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

-           діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку – 81 дитина;

-           діти учасників АТО – 1 дитина;

-           діти з малозабезпечених сімей – 4 дитини;

-           діти з багатодітних сімей – 2 дитини.

Таблиця 6

Аналіз

виконання норм харчування дітей в ДНЗ

за І півріччя 2018 року

Перелік продуктів

Для дітей раннього віку (%)

Для дітей дошкільного віку (%)

м'ясо

82

79

риба

94

90

масло вершкове

97

95

молоко

78

75

сир кисломолочний

92

89

сир твердий

91

85

яйця

96

87

олія

98

85

цукор

92

89

картопля

87

85

овочі

89

87

крупи

107

105

хліб

100

98

соки фруктові

64

58

фрукти свіжі

84

79

Загальні показники виконання норм

88

86


Таблиця 7

Аналіз

виконання норм харчування дітей в ДНЗ

з липня 2018 року

Перелік продуктів

Для дітей раннього віку (%)

Для дітей дошкільного віку (%)

м'ясо

70

59

риба

90

54

масло вершкова

102

83

молоко

40

43

сир кисломолочний

70

69

сир твердий

70

60

яйця

71

60

олія

87

81

цукор

104

97

картопля

64

64

овочі

49

50

крупи

116

111

хліб

127

87

соки фруктові

64

57

фрукти свіжі

58

41

Загальні показники виконання норм

79

68


10.   Система роботи щодо соціального захисту

У ДНЗ суворо дотримуються вимог щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах:

-       Конституції України;

-       Конвенції ООН «Про права дитини»;

-       Закону України «Про охорону дитинства»;

-       сімейному кодексі.

Для проведення роботи в цьому напрямку в закладі щорічно на початку року наказом по ДНЗ призначається відповідальна особа. На нараді при завідувачі відповідальний звіту. про наявність в дошкільному навчальному закладі дітей пільгових категорій та проведену з ними роботу.

На виконання вимог законодавчих актів про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади, розроблені такі заходи:

-       надання методичної та консультативної допомоги батькам, залучення батьків до виховання, навчання і реабілітації дітей;

-       формування соціально – педагогічної компетентності сім’ї у вирішенні психолого – педагогічних та соціальних проблем дітей;

-       створення банку дітей, які підлягають охопленню соціально – педагогічним патронатом.

На особливому обліку знаходяться діти – сироти та діти переселенців.

11.      Система роботи закладу щодо попередження травматизму

Належна увага в дошкільному навчальному закладі приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з цивільного захисту (ЦЗ), із забезпечення готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях (НС). діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу в ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового дотримання правилі норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності її в умовах НС; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, знань про правила самозбереження, дорожнього руху та протипожежної безпеки.

В кожній групі створені папки – пересувки з інформацією щодо поведінки населення в разі НС. В закладі обладнано стенд з ЦЗ.

За звітній період випадків травмування учасників освітнього процесу під час навчально – вихованої діяльності в побуті не зафіксовано.

12.      Робота зі зміцнення матеріально – технічної бази ДНЗ

(фінансова діяльнсть)

Дошкільний заклад освіти є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозування, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи  є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

Згідно розділу Х, п. 10.1. Статуту джерелами формування кошторису дошкільного закладу є:

-       майно власника;

-       кошти бюджету Дніпровської міської ради у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

-       кошти батьків або осіб, що їх замінюють;

-       благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

-       інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

Упродовж звітного періоду фінансово - господарська діяльність закладу здійснювалася згідно з кошторисами, сформованими департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради на 2017 та 2018 роки (кошториси викладені на сайті).

За бюджетні кошти в 2017 – 2018 навчальному році  проводилося фінансування соціально – захищених статей:

-       оплата праці;

-       оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-       оплата водопостачання та водовідведення;

-       оплата електроенергії;

-       плата за продукти харчування 59%.

Регулярно сплачувалися кошти за надані послуги:

-       технічне обслуговування апарату доочищення води;

-       вивезення твердих побутових відходів;

-       промивка мережі теплопостачання.

Поступове осучаснення предметно – просторового середовища закладу, його розвиток, підтримка санітарно – гігієнічного режиму, виконання вимог Санітарного регламенту для ДНЗ можливі тільки за умов засвоєння нововведень всіх учасників освітнього процесу. Неможна обійти увагою велику батьківську допомогу та допомогу працівників ДНЗ.

За рахунок батьківських доброчинних внесків за звітний період у дошкільному закладі (всього на суму 117 094, 58 грн):

-       виконані заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;

-       проведена підписка на періодичні видання на 2018 рік;

-       придбано стенд «Кожен з нас – частинка України, разом ми – велика родина»;

-       обладнана сенсорна кімната;

-       проведено частковий ремонт електромережі та мережі каналізування;

-       проведена підготовка до оздоровчого періоду (придбані й установлені нові пісочниці, столи з лавками для настільних ігор на свіжому повітрі,замінено пісок, проведено ремонт обладнання на прогулянкових майданчиках тощо);

-       проведена заміна щербленого посуду;

-       регулярно заклад забезпечувався засобами забезпечення санітарно – технічного обладнання;

-       проведені часткові косметичні ремонти в групах з метою підготовки до нового навчального року тощо.

Щоквартальні звіти про залучення цих коштів висвітлювалися в інформаційних куточках для батьків у кожній групі та на сайті дошкільного закладу.

 

КОШТОРИС НА 2019 РІК

 

40506248 Відділ ЦБ Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Самарського району(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) м. Дніпро

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/

Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно - цільового методу)                 6011010 Дошкільна освіта

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

6163722

Х

6163722

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

6163722

X

6163722

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

X

X

0

0

- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

0

0

Плата за послуги, ідо надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

0

0

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

X

0

0

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

X

0

0

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

X

0

0

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0

0

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

6163722

0

6163722

Поточні видатки

2000

6163722

0

6163722

Оплата праці

2110

3941568

0

3941568

Заробітна плата

2111

3941568

0

3941568

Нарахування на оплату праці

2120

867145

0

867145

Використання товарів і послуг

2200

1355009

0

1355009

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (тендер)

2210

0

0

0

Медикаменти та перев'язувальні матеріали  (тендер)

2220

0

0

0

Продукти харчування

2230

748002

0

748002

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

0

0

0

Видатки на відрядження

2250

0

0

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

607007

0

607007

Оплата теплопостачання

2271

450769

0

450769

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

21929

0

21929

Оплата електроенергії

2273

134309

0

134309

Оплата природного газу

2274

0

0

0

Дослідження і розробки , видатки державного (регіонального) значення

2280

0

0

0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

0

0

0

Інші виплати населенню

2730

0

0

0

Інші поточні видатки

2800

0

0

0

Капітальні видатки

3000

0

0

0

Придбання основного капіталу

3100

0

0

0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0

0

0

Капітальний ремонт

3130

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу ЦБ департаменту гуманітарної політики

Дніпровської міської ради навчальних закладів

Самарського району                                                                                                  

Т.Г. Залюбченко

 

Наказ № 81 о/д

 

 

«Про дотримання чинного                                                                                                                                              від 07.09.2018 р.

законодавства щодо отримання,

використання та обліку благодійних

(добровільних) внесків

від юридичних та фізичних осіб»

Відповідно до статей 26,30,78,79 Закону України «Про освіту», законів «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про запобігання корупції», Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти… для потреби їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. № 1222 (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 р. № 22/14 «Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти… для потреб їх фінансування» та з метою дотримання чинного законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків»

НАКАЗУЮ:

1.       Вихователям закладу:

1.1    Неухильно дотримуватися чинного законодавства щодо отримання, обліку та використання благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

1.2    Не допускати збору будь-яких готівкових внесків працівниками дошкільного закладу.

1.3    Постійно проводити роз’яснювальну роботу щодо батьківської громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів у вигляді благодійних внесків.

1.4    Взяти на контроль питання щодо створення батьківськими комітетами груп і дошкільного закладу благодійних рахунків у казначействі відповідно до чинного законодавства.

1.5    Довести до відома батьківської громадськості реквізити благодійного розрахункового рахунку (для зручності, у разі бажання добровільної допомоги навчальному закладу).

1.6    Систематично, не рідше одного разу на квартал, звітуватися про використання благодійних коштів перед батьківською громадськістю (інформацію розміщувати в інформаційних куточках для батьків, на сайті закладу у розділі «Фінансова діяльність»).

2.       Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на вихователя-методиста Івченко Н.І. та завгоспа Кравченю В.П.

3.       Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

                                                                                                                                              Завідувач КЗО «ДНЗ № 386» ДМР        С.П.Кравченко

 

 

 

Залучення доброчинних батьківських коштів

(вересень - листопад 2018 р.)

 

 

По дошкільному навчальному закладу

1.      Придбання канцтоварів (папір для ксероксу, файли, папки, тощо) – 719,00 грн.

2.      Оплата за послуги друку, ксерокопіювання, ламінування, переплетення – 363,65 грн.

3.      Придбання господарчих товарів (мило туалетне, миючі засоби, лампи електричні, цемент, пензли для фарби, шпателя, віник, шурупи) – 623,70 грн.

4.      Проведення часткового ремонту мережі каналізування з заміною труб – 7 500,00 грн.

5.      Заміна труб холодного водопостачання  - 4 650,00 грн.

6.      Оплата за розпломбування та опломбування лічильників водопостачання – 37,00 грн.

7.      Заміна труб системи опалення (підвал, І логопедична група) – 1 200,00 грн.

Всього витрачено 15 093,35 грн.

Голова батьківського комітету закладу Коваль К.М.

 

Групи для дітей раннього віку «Карапузи»

 

1.      Заміна каналізаційної труби і кранів в туалетній кімнаті – 750,00 грн.

2.      Ремонт дитячих меблів в ігрових куточках – 125,00 грн.

3.      Придбання методичних посібників – 290,00 грн.

4.      Оплата за чистку килима для ігрової зони – 169,00 грн.

5.      Придбання канцтоварів (пластилін, олівці, папір для малювання) – 196,00 грн.

Всього на суму 1 530,00 грн.

Голова батьківського комітету Малецька К.О.

 

Група «Сонечко»

 

1.      Придбані засоби забезпечення санітарно-гігієнічних вимог (пральний порошок, миючі засоби, туалетне мило, туалетний папір) – 284,00 грн.

2.      Придбання канцтоварів, дидактичних матеріалів та ігор,  іграшок – 888,00 грн.

Всього на суму 1172,00 грн.

Голова батьківського комітету Демченко Н.О.

 

Група «Дзвіночки»

 

1.      Придбані засоби забезпечення санітарно-гігієнічних вимог (пральний порошок, миючі засоби, туалетне мило, туалетний папір) – 308,20 грн.

2.      Плата за послуги фотодруку і ксерокопіювання – 79,50 грн.

3.      Придбання дитячої літератури, іграшок – 225,90 грн.

4.      Придбання куточка «Дефектолог» (стенд) – 430,50 грн.

5.      Придбання господарчих товарів (електролампи, фарби, заміна каналізаційних труб) – 1 748,00 грн

Всього на суму 2 792,10 грн.

Голова батьківського комітету Мороз Ю.В.

 

Група «Калинка»

 

1.      Придбання засобів забезпечення вимог санітарно-гігієнічного режиму( серветки, мило,пральний порошок,  туалетний папір, тощо) –  405,00 грн.

2.      Оплата за послуги фотодруку та ксерокопіювання – 200,00 грн.

3.      Канцтовари (ручки, зошити для планування, обкладинки) – 168,00 грн.

Всього на суму 773,00 грн.

Голова батьківського комітету Черноус А.С.

 

Група «Білосніжка»

 

1.      Придбані засоби забезпечення санітарно-гігієнічних вимог (туалетне мило, чистячи та миючі засоби, туалетний папір) – 441,49 грн.

2.      Придбання канцтоварів (серветки, тканина, стрічки, клей, ватман, папір білий та кольоровий) – 275,80 грн.

3.      Поповнення засобів забезпечення навчально-виховного процесу: методичні посібники, державна символіка – 1 074,80 грн.

4.      Оплата за послуги ксерокопіювання, фотодруку, ламінування – 250,50 грн.

5.      Придбання господарчих товарів (фурнітура для ремонту меблів) – 97,20 грн.

6.      Обладнання прогулянкового майданчику (придбання та установку столика і 2 лавочок) – 800,00 грн.

Всього на суму 2 939,79 грн.

Голова батьківського комітету Коваль К.М.

 

Група «Веселка»

 

1.      Придбання канцтоварів (папір білий, ручки, тощо) – 280,00 грн.

2.      Збагачення ігрового середовища (іграшки, дидактичні ігри) – 2 829,00 грн.

3.      Придбання ігрового куточка «Магазин» - 1 700,00 грн.

Всього на суму 4 809,00 грн.

Голова батьківського комітету Терещенко М.А.

 

Група «Зірочки»

 

1.      Придбання канцтоварів (папір білий та кольоровий, ручки, фольга, тканина для виготовлення прикраси для групи, тощо) – 411,00 грн.

2.      Поповнення засобів забезпечення навчально-виховного процесу: методичні посібники, ширми, плакати, демонстраційні картки, раздатковий матеріал, іграшки  – 1 175,00 грн.

3.      Оплата за послуги фотодруку, ксерокопіювання – 112,00 грн.

4.      Придбання господарчих товарів (серветки для посуду, заміна щербленого посуду) – 1 157,00 грн.

5.      Придбання килимового покриття в роздягалку – 160,00 грн.

6.      Промивка системи опалення в групі – 100,00 грн.

Всього на суму 3 115,00 грн.

Голова батьківського комітету Голованов О.Г.

 

 

 

Залучення доброчинних батьківських коштів

(грудень 2018 р.  - лютий 2019 р.)

 

 

По дошкільному навчальному закладу

1.      Придбання канцтоварів (папір для ксероксу, файли, папки, тощо) – 434,50 грн.

2.      Послуги ксерокопіювання – 197,50 грн.

3.      Заправка принтера (150 х 2) – 300,00 грн.

4.      Придбання господарчих товарів (миючі засоби, пральний порошок, кріплення для унітаза, сверла, само різи, сітка під штукатурку, лампи електричні, тощо) – 851,30 грн.

5.      Установка заглушки на труби мережі гарячого водопостачання – 200,00 грн.

6.      Підведення труб мережі холодного водопостачання до ізостудії – 1 550,00 грн.

7.      Ремонт комори – 2 250,00 грн.

8.      Виготовлення банерів для прикрашання музичної зали до новорічного святя, та свята весни – 1000,00 грн.

9.      Поповнення мобільного інтернету – 400,00 грн.

Всього витрачено 7 183,30 грн.

Голова батьківського комітету закладу Коваль К.М.

 

Групи для дітей раннього віку «Карапузи»

 

1.      Придбання канцтоварів (фарби, олівці, папір для малювання) – 254,00 грн.

2.      Придбання іграшок – 221,00 грн.

3.      Друк фотоматеріалів – 140,00 грн.

4.      Придбання новорічних прикрас та матеріалів для виготовлення новорічних іграшок, для прикрашання ялинки в групі – 491,00 грн.

5.      Придбання господарчих товарів (віник, серветки для посуду, мірний посуд для миючих засобів, тощо) – 202,00 грн

Всього на суму 1 308,00 грн.

Голова батьківського комітету Малецька К.О.

 

Група «Сонечко»

 

1.      Придбані засоби забезпечення санітарно-гігієнічних вимог (пральний порошок, миючі засоби, туалетне мило, туалетний папір) – 401,00 грн.

2.      Збагачення та оновлення ігрового середовища (придбання іграшок) – 711,00 грн.

3.      Придбання господарчих товарів (лампи електричні, лопата для прибирання снігу) – 81,00 грн.

4.      Придбання канцтоварів – 211,00 грн.

5.      Проведення ремонту підлоги в ігровій кімнаті (придбання металевих профілів для закріплення лінолеуму) – 635,00 грн.

 Всього на суму 2 039,00 грн.

Голова батьківського комітету Демченко Н.О.

 

 

Група «Дзвіночки»

 

1.      Придбання засобів забезпечення санітарно-гігієнічних вимог (пральний порошок, миючі засоби, туалетне мило, туалетний папір) – 337,80 грн.

2.      Плата за послуги фотодруку і ксерокопіювання – 142,00 грн.

3.      Придбання іграшок, ялинкових прикрас – 281,00 грн.

4.      Придбання господарчих товарів (електролампи, віник, заміна щербленого посуду) – 489,00 грн

5.      Придбання канцтоварів (папір кольоровий, картон кольоровий, офісний папір) – 256,00 грн

6.      Придбання дитячої літератури, дидактичних посібників – 300,00 грн.

7.      Придбання та установка бойлера – 3 099,00 грн.

Всього на суму 4 904,80 грн.

Голова батьківського комітету Мороз Ю.В.

 

Група «Калинка»

 

1.      Придбання господарчих товарів (електричні лампи, серветки, віник, мило, туалетний папір, пакети для сміття тощо) –  242,00 грн.

2.      Оплата за послуги фотодруку та ксерокопіювання – 225,00 грн.

3.      Канцтовари (ручки, зошити для планування, обкладинки, файли, скатч, коректор, кольоровий папір) – 119,00 грн.

4.      Придбання засобів забезпечення санітарно-гігієнічних вимог (пральний порошок, миючі засоби, туалетне мило, туалетний папір) – 289,00 грн

Всього на суму 875,00 грн.

Голова батьківського комітету Черноус А.С.

 

Група «Білосніжка»

 

1.      Придбані засоби забезпечення санітарно-гігієнічних вимог (туалетне мило, чистячи та миючі засоби, туалетний папір) – 222,60 грн.

2.      Придбання канцтоварів (пориста гума, ватман, книжки-розмальовки, папір білий та кольоровий) – 496,00 грн.

3.      Поповнення засобів забезпечення навчально-виховного процесу: методичні посібники, іграшки, ігри – 1 049,74 грн.

4.      Оплата за послуги ксерокопіювання, фотодруку, ламінування, анімація – 980,00 грн.

5.      Придбання господарчих товарів (деф-релле/бойлера, стрічки) – 476,00 грн.

Всього на суму 3 224,34 грн.

Голова батьківського комітету Коваль К.М.

 

Група «Веселка»

 

1.      Придбання канцтоварів (папір білий та кольоровий, клей ПВА, скотч, папір гофрирований, ручки, тощо) – 804,00 грн.

2.      Послуга копіювання – 15,00 грн.

3.      Придбання ящика для розсади (дослідницька діяльність) – 80,00 грн.

Всього на суму 899,00 грн.

Голова батьківського комітету Терещенко М.А.

 

Група «Зірочки»

 

1.      Придбання канцтоварів (тканина, стрічки, пінопласт, клей тощо для виготовлення прикрас і декорацій для святкових ранків «Новий рік» та «8 Березня») – 485,00 грн.

2.      Збагачення і оновлення ігрового середовища (придбання іграшок, дидактичного матеріалу та дидактичних ігор) – 2 265,00 грн.

Всього на суму 2 750,00 грн.

Голова батьківського комітету Голованов О.Г.

 

 

Залучення доброчинних батьківських коштів

(березень 2019 р. - травень 2019 р.)

 

По дошкільному навчальному закладу

 

1.      Виконання часткового ремонту (заміна труб мережі холодного водопостачання; ремонт пральної машини; установка водонагрівача в санвузлі) – 3700,00 грн.

2.      Придбання господарських товарів (електричні лампи, мило господарське, пральний порошок, клей для шпалер, фарба емалева, ґрунтовка, фарба водо дисперсна, цемент, валики, кисточки для фарби тощо) – 3385, 72 грн.

3.      Придбання канцтоварів та оплата послуг друкування та ксерокопіювання – 491,50 грн.

4.      Придбання банера на тему «Весна» - 750,00.

Всього витрачено 8327,22 грн.

Голова батьківського комітету закладу Коваль К.М.

 

Група для дітей раннього віку «Карапузи»

 

1.      Придбання іграшок для групи та для прогулянок (машинки, лопатки, ведерця) – 647,00 грн.;

2.      Придбання канцелярських товарів (розмальовки, фломастери, загальні зошити, дитяча література, ручки тощо) – 162,00 грн.;

3.      Придбання методичної літератури – 260,00 грн.;

4.      Придбання господарчих товарів (каструля з нержавіючої сталі, відро для сміття, рукав для поливу) – 610,10 грн

Всього на суму 1679,00 грн.

Голова батьківського комітету Малецька К.О.

 

Група «Сонечко»

 

1.      Придбання засобів забезпечення санітарно-гігієнічного режиму (гель для миття посуду, чистячи засоби, серветки тощо) – 310,00 грн.

2.      Придбання канцтоварів (папір кольоровий, розмальовки, дитяча література, клей ПВА тощо) – 282,00 грн.

3.      Збагачення ігрового середовища (придбання ігрової зони «Магазин») – 1180,00 грн.;

4.      Забезпечення навчально-виховного процесу та дослідницької діяльності (придбання насіння квітів, розсади городини тощо) – 283,00 грн.

Всього на суму 2055,00 грн.

Голова батьківського комітету Демченко Н.О.

 

Група «Дзвіночки»

 

1.      Придбання канцтоварів (план на літній період, папір офісний, картон кольоровий, клей) – 318,90 грн.

2.      Придбання засобів забезпечення санітарно-гігієнічного режиму (миючі засоби, серветки, мило туалетне дитяче, пральний порошок, туалетний папір) – 412,14 грн.

3.      Плата за послуги ксерокс копіювання та фотодруку – 160,00 грн.

4.      Придбання господарчих товарів (електричні лампи тощо) – 188,00 грн.;

5.      Часткова заміна електромережі – 2478,00 грн.;

6.      Забезпечення навчально-виховного процесу (дитячі книжки, методичні посібники, розвивальні картки тощо) – 415,00 грн.

Всього на суму 4134,04 грн.

Голова батьківського комітету Мороз Ю.В.

 

Група «Калинка»

 

1.      Заміна щербленого посуду – 204,00 грн.

2.      Придбання засобів забезпечення санітарно-гігієнічного режиму (миючі засоби, серветки, дитяче мило) – 240,00 грн.

3.      Оплата за послуги ксерокс копіювання, придбання кольорового картону  – 109,00 грн.

4.      Заміна водонагрівача – 2000,00 грн.

5.      Придбання господарчих товарів (фарба емалева, щітки для фарбування) – 275,00 грн.

Всього на суму 2828,00 грн.

Голова батьківського комітету Черноус А.С.

 

 

Група «Білосніжка»

 

1.      Придбання засобів забезпечення вимог санітарно-гігієнічного режиму (мило туалетне дитяче, чистячи і миючі засоби, серветки, туалетний папір) – 338,20 грн.;

2.      Придбання канцтоварів і методичних посібників – 451,80 грн.;

3.      Оплата послуг друку фотографій, копіювання, пошиву  – 238,25 грн.;

4.      .Придбання іграшок – 767,00 грн.;

5.      Господарчі товари (бордюрна стрічка, рукав для поливу тощо) – 476,00 грн

Всього на суму 3221,25 грн.

Голова батьківського комітету Коваль К.Н.

 

Група «Веселка»

 

1.      Придбання канцтоварів (коректор, клей ПВА, скотч тощо) – 65,00 грн.;

2.      Оплата послуг ксерокопіювання – 35,00 грн.;

3.      Господарчі товари (лінолеум для покриття столика і лавок на прогулянковому майданчику) – 390,00 грн.;

4.      Забезпечення освітнього процесу (дидактичні картки, картки математичні та для розвитку мовлення) – 500,00 грн.

Всього на суму 990,00 грн.

Голова батьківського комітету Терещенко М.А.

 

Група «Зірочки»

 

1.      Капітальний ремонт альтанки на прогулянковому майданчику (придбання і доставка профнастилу, щеня, цементу, метизів, емалевої фарби, щітки для фарбування тощо) – 6118,00 грн.;

2.      Придбання іграшок на оздоровчий період (для ігр з піском і водою) – 659,00 грн.;

3.      Виготовлення прикрас для оздоблення групи та музичної зали (матеріал) – 208, 00 грн.;

4.      Придбання канцелярського приладдя для ізостудії – 800,00 грн.;

5.      Забезпечення освітнього процесу (методична література) – 570,00 грн.

Всього на суму 8355,00 грн.

Голова батьківського комітету Лук’яненко О.В.

 

 

Залучення доброчинних батьківських коштів

(червень 2019 р. - серпень 2019 р.)

 

По дошкільному навчальному закладу

 

1.      Виконання часткового ремонту (заміна труб мережі каналізування, ремонт пожежного крану, ремонт пральної машини) – 3300,00 грн.

2.      Придбання господарських товарів (електричні лампи, мило господарське, пральний порошок, фарба емалева, ґрунтовка, фарба водо дисперсна, цемент, валики, кисточки для фарби тощо) – 1295,10 грн.

3.      Оплата за послуги (перезарядка вогнегасників, ксерокопіювання, покос трави) – 872,00 грн.;

4.      Виготовлення стенду «Наші фіхівці» - 250,00 грн.;

5.      Придбання банера на тему «Осіньа» - 750,00.

Всього витрачено 6467,10 грн.

Голова батьківського комітету закладу Коваль К.М.

 

Група для дітей раннього віку «Карапузи»

 

1.      Придбання канцелярських товарів (файли, коректор,  загальні зошити, обгортки для зошитів, стержні для кулькових ручок)  – 177,50 грн.;

2.      Заміна крану у санвузлі – 210,00 грн.;

3.      Господарчі витрати (лінолеум і бустілат для ремонту підлоги, підставка для столових приборів, совок, одноразові стакани для питного режиму, відбілювач тощо) – 587,50 грн.

Всього на суму 975,00 грн.

Голова батьківського комітету Малецька К.О.

 

Група «Сонечко»

 

1.      Придбання засобів забезпечення санітарно-гігієнічного режиму (гель для миття посуду, чистячи засоби, серветки тощо) – 584,00 грн.;

2.      Придбання канцтоварів – 76,00 грн.

3.      Заміна щербленого посуду – 347,00 грн.;

4.      Господарчі товари (електричні лампи, грунт та добриво для кімнатних квітів) – 71,00 грн.

Всього на суму 1078,00 грн.

Голова батьківського комітету Демченко Н.О.

 

Група «Дзвіночки»

 

1.      Придбання канцтоварів (папір офісний, клей, пенали, олівці кольорові) – 633,90 грн.;

2.      Придбання засобів забезпечення санітарно-гігієнічного режиму (миючі засоби, серветки, мило туалетне дитяче, пральний порошок, туалетний папір) – 236,90 грн.

3.      Плата за послуги ксерокс копіювання та фотодруку – 18,00 грн.

4.      Придбання господарчих товарів (рукавички господарські, цемент, пакети для сміття) – 101,60 грн.;

5.      Забезпечення навчально-виховного процесу (книжки-розмальовки, методичні посібники) – 219,50 грн.

Всього на суму 1379,90 грн.

Голова батьківського комітету Мороз Ю.В.

 

Група «Калинка»

 

1.      Придбання засобів забезпечення санітарно-гігієнічного режиму (миючі засоби, серветки, дитяче мило) – 385,00 грн.;

2.      Оплата за послуги ксерокс копіювання – 20,00 грн.;

3.      Придбання господарчих товарів (фарба емалева, щітки для фарбування, валики тощо) – 900,00 грн.;

4.      Канцтовари (офісний папір, пластикові папки для дидактичного матеріалу тощо) – 335,00 грн.

Всього на суму 1640,00 грн.

Голова батьківського комітету Черноус А.С.

 

 

Група «Білосніжка»

 

1.      Придбання засобів забезпечення вимог санітарно-гігієнічного режиму (мило туалетне дитяче, чистячи і миючі засоби, серветки, туалетний папір) – 290,00 грн.;

2.      Оплата послуг друку фотографій, копіювання  – 70,00 грн.;

3.      .Придбання іграшок – 150,00 грн.;

4.      Господарчі товари (фарба, пензлі, швабра, віники, гумові печатки тощо) – 632,27 грн.

Всього на суму 1142,27 грн.

Голова батьківського комітету Коваль К.Н.

 

Група «Веселка»

 

1.      Придбання канцтоварів (папки) – 68,00 грн.;

2.      Господарчі товари (фарби емалева, ґрунтовка, валики і щітки для фарбування, електричні лампи тощо) – 660,00 грн.;

3.      Забезпечення освітнього процесу (контейнери для роздаткового матеріалу) – 60,00 грн.

Всього на суму 788,00 грн.

Голова батьківського комітету Терещенко М.А.

 

Група «Зірочки»

 

1.      Придбання іграшок  – 361,00 грн.;

2.      Придбання канцелярського приладдя (олівці, ножиці) – 493,00 грн.;

3.      Забезпечення освітнього процесу (дошки математичні, дидактична гра «Хто я?») – 590,00 грн.;

4.      Господарчі товари (відро) – 95,00 грн.;

5.      Виготовлення інформаційного стенду і банерів – 590,00 грн.

Всього на суму 2029,00 грн.

Голова батьківського комітету Лук’яненко О.В.