КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 386 компенсуючого типу" ДМР

   

Фінансова діяльність

 

Звіт

директора Кравченко С.П. з питань статутної діяльності

КЗДО № 386 ДМР за  2020 – 2021 навчальний рік

 

 1. Загальна характеристика

 

Дошкільний заклад розпочав свою діяльність у вересні 1982 року, і в цьому році відзначає 39 річницю свого заснування. КЗДО (ясла-садок)  компенсуючого типу №386 Дніпровської міської ради є закладом комунальної форми власності. Територія і приміщення закладу облаштовані згідно вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять з дітьми створені всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • музична зала;
 • фізкультурна зала;
 • кабінети вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів, практичного психолога;
 • сенсорна кімната;
 • студія образотворчого мистецтва;
 • методичний кабінет;
 • медичний блок;
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи.

 

 1. Склад вихованців

 

За проектною потужністю дошкільний заклад розрахований на 102 вихованця віком від 2 до 6 (7) років з особливими освітніми потребами. Групи комплектували переважно за результатами оцінювання стану психофізичного розвитку дошкільників в ІРЦ упродовж року.

На 2020-2021 навчальний  рік укомплектовано 8 груп (Див. таб. 1)

 

Таблиця 1

 

з/п

Відомості про ЗДО

Показники

1

Мова навчання

українська

2

Кількість груп всього

8

В т.ч. для дітей раннього віку з ускладненим анамнезом

2

В т.ч. дошкільних для дітей з вадами мовленнєвого розвитку

3

В т.ч. дошкільних для дітей з порушеннями (затримкою) психічного розвитку

3

3

Режим роботи груп: 10, 5 годин

7

                                    12 годин

1

4

Кількість вихованців в поточному році

122

 

З першого вересня 2021 р. розпочнуть шкільне навчання 37 випускників закладу.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, службовців.

 

 1. Кадрове забезпечення

 

Освітній процес у закладі забезпечують 48 працівників: 19 молодшого обслуговуючого персоналу, 1 медичний працівник і 28 педагогів (в т.ч. директор, вихователь-методист, практичний психолог, музичні керівники, інструктор з фізкультури, керівник гуртка, вчителі-логопеди, вчителі- дефектологи і вихователі). (Див. таб. 2, таб.3, таб.4)

Таблиці 2

Аналіз

освітнього рівня педагогів закладу

Освітній рівень

Кількість педагогічних

працівників

%

Повна вища освіта

20

71,6%

Бакалавр

1

3,2%

Молодший спеціаліст

6

22%

Середня загальна освіта

1

3,2%

Всього:

28

100%

 

Таблиця 3

Аналіз

кадрового забезпечення навчально – виховного процесу

за стажем роботи педагогів станом

на 31.08.2021 р.

Стаж роботи

Кількість педагогічних працівників

%

До 3-х років

2

4,3%

Від 3-х до 10 років

5

20,7%

Від 10 до 20 років

                       7

25%

Понад 20 років

14

50%

Пенсіонери

8

25%

 

Таблиця 4

Якісний склад педагогічних працівників

Результати атестації

Кількість педагогічних працівників

%

без категорії

9

32%

спеціаліст

3

18%

спеціаліст першої категорії

-

-

спеціаліст другої категорії

8

25%

спеціаліст вищої категорії

8

25%

Всього:

28

100%

педагогічне звання «вихователь - методист»

2

7%

педагогічне звання

«старший вихователь»

1

3,5%

педагогічне звання

«старший вчитель»

3

10,5%

нагороджено нагрудним знаком «відмінник освіти»

2

7%

 

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Атестація створює оптимальні умови для постійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного і здійснюється на основі комплексної оцінки професійної діяльності і загальної культури педагогів. Порушень, конфліктів і скарг під час проведення атестації педагогічних працівників не було. Педагоги використовують можливість позачергової атестації. Порушень щодо вимог періодичності не було.

У 2021 році проатестовано 3 педагоги:

 • вчитель-логопед Кравченко С. П. підтвердила раніше присвоєні кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» і педагогічне звання «старший вчитель»;
 • вихователю Сульдіній Л.М. підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» і присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист» (позачергова атестація);
 • вихователю Пилипенко Л. Я. підтверджено раніше встановлений 11 тарифний розряд.

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота ЗДО відзначається стабільністю та позитивною результативністю. В закладі створена чітка система методичної роботи на основі освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», корекційних програм «Віконечко», «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» та «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення». Узагальнений досвід реалізації педагогічного задуму «Розвиток здорового освітнього середовища в умовах комплексного супроводу адаптації дітей з особливими освітніми потребами в соціумі та подальшому шкільному навчанні» містить інформацію про діяльність педагогічного колективу та результати роботи.

Станом на 31.08.2021 р. штат працівників закладу укомплектований на 100 %. Упродовж звітного року намітилась тенденція стабілізації колективу. Прийнятих на посади та звільнених не було.

 

 1. Пріоритетні питання діяльності ЗДО.

 

Упродовж 2020 – 2021 навчального року педагоги дошкільного закладу вирішували такі завдання:

 • формування соціальної компетентності у дітей з особливими освітніми потребами шляхом інтеграції в навчально-виховний процес інноваційних освітніх напрямків;
 • здійснення міждисциплінарного підходу в корекції розвитку дітей з особливими освітніми потребами засобами сенсо-моторної інтеграції.

Проаналізувавши результати своєї діяльності в минулому навчальному  році, враховуючи потреби сьогодення, педагогічний колектив ЗДО пріоритетними напрямками роботи на 2021 – 2022 навчальний рік вважає:

 1. продовжити роботу з формування соціальної компетентності у дітей з особливими освітніми потребами шляхом інтеграціі в навчально-виховний процес інноваційних освітніх методик;
 2. створити умови для підвищення рівня використання в освітньому процесі та для взаємодії з батьківською громадськістю ресурсів та технологій глобальної мережі інтернет;
 3. впроваджувати в корекційно-розвивальний процес здоров’язберігаючі технології з метою формування у дітей з особливими освітніми потребами сталих навичок гігієни життєдіяльності, рухової активності та саморегуляції для забезпечення їх повноцінного розвитку.

 

 1. Якість реалізації освітніх програм

 

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання педагоги дошкільного закладу перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують в освітній процес сучасні перспективні програми й методики.

Окрім базової програми, в закладі впроваджуються парціальні програми, за якими реалізуються завдання інваріантної частини навчального плану. Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрямки в діяльності ЗДО.

У закладі створено систему внутрішнього моніторингу навчальних досягнень вихованців відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти. Фахівцями розроблені критерії визначення стану пізнавального розвитку дітей з особливими освітніми потребами за вимогами програми Сак Т.В. «Віконечко». Мета моніторингу спрямована на виявлення рівня навчальних досягнень вихованців через збір, обробку та аналіз інформації.

Відповідно до програмних нормативів визначено динаміку фізичного, мовленнєвого та психологічного розвитку дошкільників по кожній групі та закладу загалом. Визначення оптимальної загальної і моторної щільності занять та ступеня фізичних і психічних навантажень позитивно позначилося на психологічному кліматі занять та зниженні показників захворюваності дошкільників, привело до підвищення рівня засвоєння дітьми нових навичок і умінь, підвищення емоційного стану.

 

 1. Управлінська діяльність

 

Безпосереднє керівництво КЗДО № 386 ДМР упродовж 18 років здійснює директор Кравченко С.П., педагог вищої кваліфікаційної категорії, «старший вчитель». З метою ініціювання участі в освітньому процесі педагогів та активних батьків у дошкільному закладі прийняті такі форми самоуправління:

 • батьківський комітет ЗДО, батьківські комітети груп;
 • рада з харчування;
 • профспілковий комітет;
 • педагогічна рада;
 • психолого –медико- педагогічна комісія (при необхідності - консиліум);
 • загальні збори батьків;
 • комісія з охорони праці;
 • комісія з соціального страхування.

Управлінські рішення та дії керівника закладу були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу, виконання річних завдань:

 • комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;
 • складання бюджетного запиту на 2022 р.;
 • організація роботи щодо охоплення корекційним навчанням дітей мікрорайону. Надання консультативної допомоги батькам щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння методиками навчання дітей з особливими освітніми потребами. Проводилась робота консультативного пункту «Батьківська лабораторія»;
 • для створення позитивного іміджу дошкільного закладу функціонує веб- сайт, який регулярно поновлюється інформацією для батьків вихованців ЗДО і колег. Висвітлення поточної роботи сприяє прозорості роботи колективу, залученню батьків до життя їх дітей у закладі;
 • організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі у завідувача ЗДО було 32 особи. Головними питаннями, порушеними під час бесід, було працевлаштування, влаштування дітей в дошкільний заклад, вирішувались питання щодо оптимізації освітнього процесу, ігрового середовища, їх оснащення;
 • невід’ємною складовою успішного управління закладом є організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо.

Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалось через загальні батьківські збори, засідання батьківських комітетів.

 

 1. Організація роботи із сімями вихованців

 

Взаємодія із сім’ями вихованців орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють враховувати актуальні проблеми батьків, сприяють формуванню активної  батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.

Педагогічний колектив організував для цього різні активні форми співпраці:

 • батьківські збори;
 • індивідуальні консультації різних фахівців (вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів, практичного психолога);
 • перегляд занять в групах (на батьківських сторінках в соціальних мережах);
 • запрошення батьків на індивідуальні корекційні заняття дітей з особливими освітніми потребами з фахівцями;
 • в закладі створено новий міні-музей «музичний калейдоскоп»: експонатами музею стали дитячі музичні інструменти, виготовлені руками всіх учасників освітнього процесу (дітей, батьків і педагогів). Регулярно поповнюються саморобки міні – музеїв в кожній групі;
 • участь в суботниках по підготовці прогулянкових майданчиків до літнього оздоровлення: ремонт і поповнення обладнання, насадження квітів, кущів тощо.

Пропаганда педагогічних знань ведеться через систему наочної агітації. В групах оформлені куточки для батьків, де містяться консультації і поради по всіх розділах програми, з питань оздоровлення і виховання дітей. У спеціальних папках є добірка методичних рекомендацій для батьків, складених педагогами ЗДО. Створені «куточки вчителів-логопедів», «куточки вчителів-дефектологів», «куточок практичного психолога», «методичний куточок», стенди «Наша творчість», «Кожна дитина зірочка, допоможемо їй зійти», «Кожен з нас – частинка України. Разом ми – велика родина». Враховуючи обмеження, спричинені карантином, вся інформація з цих куточків викладається в батьківських групах в соціальних мережах.

 1. Соціальна активність дошкільного закладу

 

Працівники дошкільного закладу займають активну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти  соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

Упродовж 2020 – 2021 навчального року :

 • на консультпункті «Батьківська лабораторія» надається консультативно методична допомога батькам ж.м.Придніпровський, в сім’ях яких виховуються діти з особливими освітніми проблемами, допомога щодо влаштування цих дітей в спеціалізовані групи та навчальні заклади;
 • фахівцями закладу проводиться обстеження дітей в дошкільних закладах мікрорайону з метою допомогти своєчасно розпочати корекційне навчання з дошкільнятами, які цього потребують;
 • до груп для дітей раннього віку зараховуються малюки з ускладненим анамнезом з метою раннього втручання і попередження можливого виникнення вад в розвитку дітей, надається допомога батькам, залучення їх до активної участі в адаптації дітей в соціумі;
 • фахівці закладу практичний психолог  Переходченко О.Ю. та інструктор з фізичної культури Зелененко Т.М. активно співпрацюють з Освітньою траєкторією, діляться своїм досвідом щодо комплексного підходу до корекції вад розвитку дошкільників.

 

 1. Організація харчування в ЗДО

 

        Харчування у закладі забезпечується компанією ТОВ «Контракт Продрезерв 5» на підставі договору від 18 січня 2021 року № 386Д, укладеного за результатами проведення департаментом гуманітарної політики   Дніпровської міської ради процедури закупівлі послуг з організації харчування у закладах освіти.

         У 2020-2021 навчальному році харчування вихованців організовано відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р.№1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» та Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.05.2006 р. за № 523/12397, з дотриманням орієнтованого меню, погодженого Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області (таблиця 5, додатки 1, 2, 3).

         Щодо вимог вищезазначених законодавчих актів в компетенції працівників дошкільного закладу входить здійснення контролю за якістю продуктів харчування, дотриманням умов та термінів зберігання сировини, дотриманням технології приготування страв, санітарним станом харчоблоку та обладнання, станом здоров’я працівників харчоблоку, дотриманням ними правил особистої гігієни, дотриманням режиму видачі їжі та питної води з харчоблоку. Контроль здійснюють медична сестра старша ЗДО, директор і члени ради з організації харчування. Результати контролю вносяться до спеціальних журналів.

За рекомендаціями лікарів в дошкільному закладі організоване дієтичне харчування.

За звітний період випадків харчових отруєнь та шлунково-кишкових захворювань не було, скарг з боку батьків на  харчування дітей в закладі та порушень в організації харчування не надходило.

Таблиця 5

Вартість харчування дітей в ЗДО.

Період

За дитину дошкільного віку

За дитину раннього віку

всього

бюджет

батьківська плата

всього

бюджет

батьківська плата

з січня

2021 р.

 63,2    (100%)

37,29

(59%)

25,91 (41%)

41,64 (100%)

24,5  (59%)

17,07

(41%)

 

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

 • діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку – 72 дитини;
 • діти учасників АТО – 4 дитини;
 • діти з малозабезпечених сімей – 1 дитина;
 • діти з багатодітних сімей – 1 дитина;
 • переміщені особи - 1 дитина.    

                                                                            

 1. Система роботи щодо соціального захисту

 

У ЗДО суворо дотримуються вимог щодо забезпечення прав дитини, закріплених в основних державних документах:

 • Конституції України;
 • Конвенції ООН «Про права дитини»;
 • Закону України «Про охорону дитинства»;
 • сімейному кодексі;
 • Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

Для проведення роботи в цьому напрямку в закладі щорічно на початку року наказом по ЗДО призначається відповідальна особа. На нараді при завідувачі відповідальний звітує про наявність в закладі дошкільної освіти дітей пільгових категорій та проведену з ними роботу.

На виконання вимог законодавчих актів про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади, розроблені такі заходи:

 • надання методичної та консультативної допомоги батькам, залучення батьків до виховання, навчання і реабілітації дітей в закладі;
 • формування соціально-педагогічної компетентності сім’ї у вирішенні психолого-педагогічних та соціальних проблем дітей;
 • створення банку даних про дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.

На особливому обліку знаходяться діти-сироти та діти переселенців.

 

 1. Система роботи закладу щодо попередження травматизму

 

Належна увага в закладі дошкільної освіти приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з питань цивільного захисту (ЦЗ), із забезпечення готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях (НС). Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу в ЗДО якостей свідомого і обов’язкового дотримання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності та в умовах НС; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, знань про правила самозбереження, дорожнього руху та протипожежної безпеки.

В кожній групі створені папки-пересувки з інформацією щодо поведінки населення в разі НС. В закладі обладнано стенд з ЦЗ.

За звітній період випадків травмування учасників освітнього процесу під час навчально-вихованої діяльності та в побуті не зафіксовано.

 

 1.  Робота зі зміцнення матеріально – технічної бази ЗДО

(фінансова діяльність)

 

Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи  є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

Згідно розділу IХ, п.2 Статуту джерелами формування кошторису закладу є:

 • майно власника;
 • кошти бюджету Дніпровської міської ради у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
 • кошти батьків або осіб, що їх замінюють;
 • благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством.        

Упродовж звітного періоду фінансово-господарська діяльність закладу здійснювалася згідно з кошторисами, сформованими департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради на 2020 та 2021 роки  (додатки 4, 5).                    

За бюджетні кошти в 2020-2021 навчальному році  проводилося фінансування соціально-захищених статей:

 • оплата праці;
 • оплата комунальних послуг;
 • плата за продукти харчування 59%.

Регулярно сплачувалися кошти за надання послуг:

 • технічне обслуговування апарату доочищення води;
 • вивезення твердих побутових відходів;
 • проведення дезінфекції та дератизації приміщень;
 • проведення аварійних ремонтів обладнання та інженерних мереж;
 • проведення комплексної перевірки технічного стану діючих електроустановок, заземлювачів, автоматичних вимикачів та ліній електромереж;
 • технічне обслуговування вогнегасників та пожежних кранів;
 • промивка мережі теплопостачання.              

За бюджетні кошти восени 2020 року виконано частковий ремонт покрівлі; весною 2021 року проведена заміна огорожі навколо території закладу дошкільної освіти; в липні поточного року були обрізані і спиляні сухі дерева, які створювали небезпечні умови для життєдіяльності учасників освітнього процесу в ЗДО. За це працівники і батьківська громадськість закладу висловлюють щиру подяку міському голові Філатову Б.А. і депутату міської ради Федьку Ю.М.

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток, підтримка санітарно-гігієнічного режиму, виконання вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів можливі тільки за умов засвоєння нововведень всіх учасників освітнього процесу. Неможливо обійти увагою велику батьківську допомогу та допомогу працівників ЗДО.         

За рахунок доброчинних внесків за звітний період у  закладі (всього на суму 101520 грн):

 • виконані заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;
 • проведена підписка на періодичні видання на 2021 рік;
 • проводилася щомісячна оплата за інтернет, за роботу веб-сайту закладу, заправку картриджу  для ксероксу; здійснювалося придбання канцтоварів і ксероксного паперу; 
 • виготовлені нові печатка і штамп закладу згідно новій редакції Статуту;                                                                  
 • дообладнані сенсорна кімната, спортивна та музичні зали, студія образотворчого мистецтва, кабінети фахівців;
 • освітній процес забезпечувався методичною літературою, дидактичним матеріалом і іграми, іграшками та всім необхідним для навчальної діяльності (папером, олівцями, фарбами тощо);
 • підтримувався санітарно-гігієнічний режим в групах і закладі загалом (проводилась закупівля миючих і чистячих засобів, прального порошку, паперових рушників і тримачів для них, педальних відер для збирання використаних засобів індивідуального захисту, туалетного паперу тощо);
 • здійснювалося придбання побутових товарів: гумових килимків, прибирального інвентарю, електричних лампочок, гумового рукава для поливу, будівельних матеріалів і фарб для проведення косметичних ремонтів, бензину для газонокосилки, замків, змішувачів для умивальників, гвіздків, шурупів тощо;
 • проведено частковий ремонт мережі каналізування;
 • проведена підготовка до оздоровчого періоду (замінено пісок в пісочницях, проведено ремонт обладнання на прогулянкових майданчиках, створені «Доріжки здоров’я» на майданчиках кожної групи, встановлено огорожу навколо майданчиків груп «Сонечко», «Калинка», «Дзвіночки», на  прогулянковому майданчику групи «Зірочки» зроблено штучне покриття підлоги в альтанці тощо);
 • проведена заміна щербленого посуду;
 • виконано ремонт зовнішнього освітлення на території ЗДО;
 • проведені часткові косметичні ремонти в групах з метою підготовки до нового навчального року тощо.

Щоквартальні звіти про залучення цих коштів висвітлювалися на батьківських сторінках кожної групи в соціальних мережах. Жодного придбання та виконання будь яких робіт без погодження з представниками батьківських комітетів не проводилося.

Адміністрація і колектив закладу дошкільної освіти щиро вдячні за співпрацю в нелегкий період карантину всім батькам, зокрема головам батьківських комітетів груп:

 • груп для дітей раннього віку «Карапузи» Петровій К.В.;
 • логопедичних груп «Калинка» Сухойван В.І., «Білосніжка» Неловкіній А.М., «Веселка» Гаркуші І.С.;
 • груп для дітей з ППР «Сонечко» Коваль Ю.Ф., «Дзвіночки» Кравченко Д.Р., «Зірочки» Біляєвій Н.І.

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

ДОДАТОК 3

ДОДАТОК 4

 

 

ДОДАТОК 5