КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 386 компенсуючого типу" ДМР

   

Вчителі-дефектологи

    

Бєлоусова Ольга Володимирівна

 

Бобрищева Тетяна Анатоліївна

 

Корекція пізнавального розвитку дітей групи ризику в умовах комплексного супроводу їх адаптації в соціумі та подальшому шкільному навчанні

 

 

 

 

"Будьте человеком прежде всего и больше всего.

Не бойтесь отяготить себя гуманностью".

В. Гюго

        

                    

 

     

            Раннє виявлення та своєчасне звернення до фахівців має важливе значення для процесу корекції певних вад розвитку і подальшої соціалізації дитини. Поверхнєве ставлення до розвитку дитини є неприпустими, бо порушення, які проявляються у дошкільному віці, без відповідної своєчасної допомоги надалі часто ускладнюються, перешкоджають формуванню мовлення та пізнавальних процесів у дитини, тому учбові вміння та навички також залишаються на низькому рівні.

 

            Розпочинати корекцію у шкільному віці завжди набагато складніше, вона має гірші прогнози, бо доводиться долати наслідки педагогічної занедбаності, яка є особливо згубною для дитини з певними проблемами психофізичного розвитку. Саме тому дитині необхідна своєчасна, тривала й системна корекція у спеціально організованих освітніх умовах.

 

 

    

 

    


 

     
     
     

 


 

        


 

     

 

Аналіз

вчителів-дефектологів Бобришевої Т.А., Черепанової І.Ю., Бєлоусової О.В.

за 2017 – 2018 навчальний рік

 

Протягом 2017 – 2018 н.р. діти з затримкою психологічного розвитку за висновками ОПМПК та МПМПК були охоплені спеціалістами з груп корекційно – розвивальною роботою. Загальна кількість дітей складає 63 особи.

У вересні 2017 року було проведено обстеження дітей за всіма розділами колекційної програми «Віконечко». За результатами обстеження діти були поділені на підгрупи за рівнем пізнавального розвитку. На кожну дитину була заведена індивідуальна картка розвитку, згідно з якою складався план індивідуальної колекційної роботи.

На весь період навчання складався єдиний план колекційної роботи. Навчальний рік поділявся на три періоди. У кінці кожного періоду проводився аналіз результативності індивідуальної роботи з дітьми за розділами програми згідно віку. Результати аналізу фіксувалися у відповідному журналі.

Протягом навчального року з дітьми проводилася корекційна робота за програмою «Віконечко» (програма розвитку дітей зошкільного віку від 3 до 7 років, Т.В.Сак). Проводились під групові та індивідуальні заняття з розвитку елементарних математичних уявлень, ознайомлення з довкіллям та розвитку мовлення, сенсомоторного розвитку, розвитку психічних функцій за календарними та індивідуальними планами корекційної роботи.

метою було навчити дітей аналізувати, порівнювати, узагальнювати; спостерігати, осмислювати матеріал; запам’ятовувати, запитувати, висловлюватись та вміти застосувати ці вміння в різних видах діяльності та в нових для них ситуаціях.

Для закріплення набутих знань та навичок, отриманих на заняттях з вчителями – дефектологами важливу роль відіграв тісний зв'язок з вихователями груп. Для покращення співпраці, велися журнали взаємозв’язку між вчителями – дефектологами та вихователями груп, в яких протягом року записувалися завдання для закріплення вивченого матеріалу.

Протягом року корекційна робота проводилася у тісному зв’язку з батьками, яким надавалися рекомендації та консультації з різних проблем, які виникали під час колекційної роботи з дітьми. Також надавалась загальна інформація на батьківських зборах щодо напрямків розвитку дітей.

Постійно велася консультативно – навчальна робота серед вихователів дошкільного закладу щодо пізнавального розвитку конкретної дитини.

Протягом року вчителі – дефектологи підвищували свій професійний рівень, приймали участь у семінарах, тренінгах-практикумах, вебінарах, методичних об’єднаннях.

Всі вчителі – дефектологи ДНЗ приймали активну участь в роботі консультативного пункту «Батьківська лабораторія», надавали поради і консультації батькам дітей з проблемами в мовленнєвому та психологічному розвитку, допомогу щодо подальшого влаштування цих дітей в групи нашого закладу. Також рекомендували влаштування дітей в інші спеціальні заклади.

До школи з дошкільного закладу вибуло 27 дітей. Для подальшого колекційного навчання в НРЦ № 6 влаштовано 2 дітей. Вчитель – дефектолог Бєлоусова О.В. в 2018 році була проатестована. Їй підтвердили вищу кваліфікаційну категорію та присвоїли звання «старший вчитель».

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей до вимог програм.

Минулий рік показав, що зросла кількість дітей з розладами аутичного спектру. Корекційно – розвивальна робота з ними ускладнюється тим, що у дітей порушена соціальна взаємодія і здатність до спілкування, не сформовані навички самообслуговування, відсутнє або порушене мовлення.

заходи в цьому напрямку повинні реалізовуватися комплексно, за активною участю вчителів – дефектологів, вчителів – логопедів, практичного психолога та батьків, а також на фоні медикаментозного лікування, яке призначене лікарем – фахівцем.

З метою підвищеня ефективності в роботі з такими дітьми в наступному році необхідно вчителям – дефектологам досконало опрацювати корекційну програму для дітей з аутичним спектром «Розквіт». Опрацювати сучасну літературу, підбирати і випробувати інноваційні методики.

Розробляти сумісно з вчителем – логопедом, практичним психологом та іншими фахівцями закладу план колекційної роботи з кожною дитиною, яка має розлади аутичного спектру.

 

 

 

 

 

 

 

План роботи на 2018 – 2019 навчальний рік

 

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

І Організаційно – діагностична робота

1

Забезпечити корекціцно – розвивальний процес спеціальними програмами, методичною літературою необхідної для реалізації вимог цих програм.

до 15 вересня

2018 р.

вчителі-дефектологи

 

2

Ознайомитися з історіями розвитку дітей з метою вивчення їх анамнезів для подальшого діагностичного обстеження їх психічного та мовленнєвого розвитку.

до 15 вересня

2018 р.

вчителі-дефектологи

 

3

Обстежити дітей, встановити рівні пізнавального розвитку та розподілити їх на підгрупи.

вересень

2018 р.

вчителі-дефектологи

 

4

Заповнити індивідуальні картки розвитку дітей, скласти індивідуальні плани корекціцної роботи.

протягом року

вчителі-дефектологи

 

5

Скласти графік роботи, затвердити його у керівника ДНЗ, ознайомити з ним батьків і вихователів.

веревень

2018 р.

вчителі-дефектологи

 

6

Проводити обстеження психічних процесів, пізнавального та мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку, які мешкають на ж. м . Придніпровськ на консультативному пункті закладу.

кожна перша

 середа місяця

вчителі-дефектологи

 

7

Провести обстеження психічних процесів, пізнавального та мовленнєвого розвитку дітей в освітніх установах № 139,145,220,351.

квітень – травень

2019 р.

вчителі-дефектологи

 

8

Оформляти необхідну документацію для проведення ПМПК з відбору дітей у спеціалізовані групи.

постійно

вчителі-дефектологи

 

9

Вести документацію згідно вимогам Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах № 32 від 30.01.1998 р.

постійно

вчителі-дефектологи

 

10

Проводити аналіз результативності корекційцної роботи пізнавального та мовленнєвого розвитку дітей.

вересень,

грудень,

травень

вчителі-дефектологи

 

ІІ Корекційно-розвивальна робота

 1

Проводити під групові та індивідуальні заняття з дітьми згідно програми та планів роботи:

-       формувати та розвивати елементарні математичні просторово-часові уявлення;

-       розвивати загальну та дрібну моторику;

-       розвивати координацію мовлення з рухами;

-       формувати елементарні графо-моторні навички;

-       використовувати елементи кінезіотерапії як засіб оптимізації мовлення дітей із ЗПР;

-       розвивати сенсорні еталони;

-       розвивати мовлення, комунікативні навички;

-       розвивати психічні функції.

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

2

Формувати пізнавальні уміння (аналізувати, порівнювати, узагальнювати, спостерігати, запам’ятовувати, осмислювати матеріал).

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

3

Формувати контрольно-оцінні дії (здійснення найпростіших форм контролю власної діяльності, перевірки зробленого, внесення потрібних корективів, виправлення помилок, оцінювання зробленого).

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

ІІІ Співпраця з педагогами дошкільного закладу

1

Систематичне інформування педагогів, які працюють з дітьми, про стан пізнавального розвитку дітей.

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

2

Взаємодія з вихователями, практичним психологом, музичними керівниками, керівником гуртка, інструктором з фізкультури та вчителями-логопедами з метою визначення єдиних вимог у здійсненні корнкційно-розвиваючої роботи з дітьми.

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

3

Надавати консультативну допомогу вихователям щодо виховання загальних мовних навичок дітей усіх вікових груп, пізнавального розвитку та розвитку психічних функцій.

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

IV Робота з медичними установами

1

Організовувати консультування та обстеження дітей у лікарів психоневрологів та інших фахівців.

за потребою

вчителі-дефектологи

 

V Робота з батьками

1

Підготувати виступи на батьківських зборах:

-       інформація щодо загальних проблем мовленнєвого та психологічного розвитку дітей; напрямки корекційно-розвивальної роботи вчителя-дефектолога згідно з програмою «Віконечко»;

 

-       результати корекційно-розвивальної роботи за І півріччя;

 

-       досягнення та успіхи на кінець навчального року.

 

вересень

2018 р.

 

 

 

 

грудень

2018 р.

 

травень

2019 р.

вчителі-дефектологи

 

2

Провести консультацію для батьків вихованців:

«Співпраця батьків та вчителя-дефектолога для досягнення успіхів в пізнавальному розвитку дитини».

 

вчителі-дефектологи

 

3

Оформлювати інформаційно-методичний стенд для батьків.

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

4

Проводити анкетування батьків. (для поглибленого вивчення анамнезу дитини)

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

5

Залучати батьків до спільного проведення свят та розваг з метою більшого покращення взаємопорозуміння та довіри між педагогами та батьками.

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

VI Підвищення фахового рівня

1

Постійно знайомитися зі спеціальними періодичними виданнями, навичками спеціальної літератури.

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

2

Приймати участь в роботі методичних об’єднань і семінарів для фахівців.

за планом

м/о

вчителі-дефектологи

 

3

Продовжувати підвищувати професійний рівень, приймаючи участь у тренінгах-практикумах, семінарах, вебінарах х дефектології, логопедії та психології.

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

4

Продовжувати пошук ефективних методів корекційної роботи та впроваджувати їх на заняттях з дітьми.

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

5

Вивчати та опрацьовувати напрямки кінезіотерапії в роботі з дітьми

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

6

Опрацювати сучасну літературу за темою :

-         «Аутизм»;

 

-         «Рівні побудови рухів по М.О.Берштейну»

 

-         «Аутизм у дітей: симптоми, ознаки».

 

 

 

 

вчителі-дефектологи

 

О.В.Бєлоусова

 

Черепанова І.Ю.

 

VII Поповнення дефектологічних кабінетів

1

Поповнити та поновити дидактичний матеріал для занять (підгрупових та індивідуальних) за всіма напрямками корекційцної роботи.

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

2

Удосконалювати матеріал для обстеження дітей всіх вікових груп.

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

3

Розробляти схематичні плани занять (під групових, індивідуальних).

протягом

року

вчителі-дефектологи